Oslo mållag

Aktuelt: (07.04.2021) Årsmøtet vert:

Onsdag 21. april kl. 17:30-18:30. Medlemmer skal ha fått informasjon på e-post. Dersom du ikkje har fått informasjonen, kan du kontakta oss via skjemaet på denne sida. Sakspapir finn du her, her og her.

Oslo mållag er det største lokallaget under Noregs Mållag. Me arbeider mellom anna med å styrka nynorsk som sidemål. Sjå Oslo mållag på Facebook for oppdateringar.

Ynskjer du å melda deg på e-postlista vår, og få informasjon om arrangement og anna som er relevant, kan du senda ei tom melding til oslo-maallag-join@oslomållag.no eller gå hit. Me sender sjeldan meir enn ei melding i månaden. Dersom du vil opplysa oss om e-postadressa di (slik at me sparar papir på årsmøteinnkallinga), men ikkje ynskjer å følgja e-postlista, kan du senda oss ei melding via kontaktskjemaet.

Skulemål: Tidlegare har Oslo hatt skuleklassar med nynorsk som hovudmål. Slike klassar kan opprettast for minimum ti elevar. Noregs Mållag har ei informasjonsside om temaet. Elevar i grunnskulen har dessutan alltid rett til å få læremiddel på valfri målform i alle fag bortsett frå norsk.

Nynorskdagen: I 2019 etablerte Oslo mållag Nynorskdagen, som er den 12. mai (datoen for jamstellingsvedtaket i 1885). Dette vart omtalt i fleire medium, og meininga med arrangementet er å seinka terskelen for å ta i bruk nynorsk både for bedrifter, organisasjonar og privatpersonar, til dømes i marknadsføring eller på sosiale medium. Me oppmodar dei som vanlegvis ikkje nyttar nynorsk til å gjera eit forsøk, og me deler ut Målblomen til nokon som har utmerka seg på området. Tips oss gjerne om døme på dette, eller om du eller di bedrift deltek.

Kontakt Oslo mållag på post@oslomållag.no eller gjennom kontaktskjemaet:

Di e-postadresse:
Namn:
Melding:

Styret 2020-21:
Leiar: Ellen Hellebostad Toft (ellenhtoft@gmail.com)
Nestleiar: Vegard T. Foseide (vegard.t.foseide@gmail.com)
Økonomiansvarleg: Ole Jan Borgund (olejanborgund@hotmail.com)
Styremedlem: Mads Rage (ragemads@gmail.com)
Styremedlem: Eirik Wixøe Svela (ews1989@gmail.com)

Varamedlemmer:
1. vara: Geir Egil Eiksund (geir.egil@gmail.com)
2. vara: Liv Eldegard Talle (liv.talle@gmail.com)
3. vara: Sigrid S. Botheim (sigrid.botheim@sprakradet.no)


Oppdatert april 2021.